EventAgency
 • (+36) 70 703 7788
 • info@eventagency.hu
 • Hétfőtől – Péntekig 8.00 – 18.00

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2024. március 1-től

 

 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉSE

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a www.eventagency.hu weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket szabályozza a Felhasználók számára. Az ÁSZF minden olyan szerződéses ügyletre kiterjed, amely a weboldalon keresztül jön létre (továbbiakban: „Szerződés”). A Szolgáltató (továbbiakban: „Szolgáltató”) és a Felhasználó (továbbiakban: „Felhasználó”) közötti Szerződés tartalmát a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a weboldalon elérhető további információk határozzák meg, figyelembe véve a kötelező jogszabályi rendelkezéseket. A Felhasználó a weboldal használatával, beleértve a böngészést is, elfogadja és tudomásul veszi a jelen ÁSZF tartalmát.

1.1. A Weboldal üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai

Jogi személynév: DRM Hungary kft

Székhely: 1174 Budapest, Kvasz András u 14.

Elektronikus levelezési cím: info@eventagency.hu

Képviselő neve: Huszin József

Cégjegyzékszáma:

Adószám: Adószám: 24221540-2-42

Közösségi adószám: HU24221540

Számlavezető pénzintézet:

Számlaszám:

Tárhely-szolgáltató adatai:

Adatkezelési tájékoztató: Ide beilleszteni a linket, ahol elérhető a honlapon az adatkezelési tájékoztató

 

1.2. Segítségnyújtás

Szolgáltató ügyfélszolgálata a megrendelés során felmerülő technikai információkat és a szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos, valamint a fizetéssel kapcsolatos kérdéseket illetően készséggel áll a Felhasználók rendelkezésére az alábbi elérhetőségen

E-mail cím: info@eventagency.hu

Telefonszám: +36 70 703 7788

 

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Amennyiben a Felhasználó belép a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra, megismeri annak tartalmát, a jelen ÁSZF tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megismerésére. A feltételek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között. Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult megváltoztatni, módosítani. A módosítás a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig visszaigazolt szolgáltatásokat és megrendeléseket nem érintik.

2.1. A Szolgáltatás célja

Szolgáltató rendezvényszervezést és esküvőszervezői tevékenységet végez, valamint esküvői kellékek kölcsönzését. Az online tanácsadás célja, hogy személyre szabottan, a szakma szabályainak megfelelően magas színvonalon biztosítsa az esküvői események és rendezvények lebonyolítását azzal, hogy a legjobb szakmai tudása szerint, magas színvonalon többek között szolgáltatókat, kereskedelmi egységeket ajánl, azaz közvetítői tevékenységet is végez. A Szolgáltató tanácsadói feladatot is ellát. A Szolgáltató a szolgáltatása során figyelembe veszi és feladatának tartja, hogy a fejlődő technológiát alkalmazza, naprakész, precíz információkkal rendelkezzen.

2.1. A Szolgáltató a következő szolgáltatásokat nyújtja

 • Teljes körű esküvőszervezés
 • Részleges esküvőszervezés
 • Esküvő lebonyolítása, aznapi koordináció
 • Esküvői tanácsadás
 • Rendezvények szervezése
 • Esküvői kellékek kölcsönzése

 

2.2. Felhasználási feltételek

Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával jogosult a honlapon elérhető tartalmak és az online szolgáltatás (szolgáltatás/megrendelés) használatára. Az ÁSZF elfogadásával szerződés jön létre a Szolgáltató és Felhasználó között, az ÁSZF a szerződés részét képezi.

A szolgáltatás weboldalon keresztül történő megrendelése távollévők között kötött szerződésnek minősül, tehát: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Az ÁSZF írásba foglalt magyar nyelvű szerződésnek minősül. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó.

 

2.2.1 Természetes személy

Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybevételéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben, ha a Felhasználó nyilatkozata – és az általa a honlapon keresztül megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte be a 18. életévét, a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Cselekvőképtelen személy (14. év alatti) a Szolgáltatást nem veheti igénybe.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a természetes személyek szolgáltatásának igénybevételekor alkalmazandó. Amennyiben tehát természetes személy és Szolgálató között jön létre a Szerződés, úgy a természetes személy fogyasztónak minősül, és a szolgáltatás igénybevétele (vagyis a Megrendelése) esetén megilleti a természetes személyt a Kormányrendeletben foglalt indokolás nélküli elállás/felmondás joga.

Felhasználó a honlap látogatásával tudomásul veszi, hogy a honlapon található tartalmak, cikkek, blogbejegyzések tájékoztató jellegűek, minden esetben egyénre szabott szolgáltatást vesz igénybe. A honlapon keresztül történő szolgáltatás igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek, korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetlegesen felmerülő hibákra.

Szolgáltatót nem terheli tehát felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, amely akadályozza a honlap működését.

A szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által megadott személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók. A Szolgáltatással összefüggő adatkezelésre a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával és beleegyezésével kerül sor. A honlapon keresztül történő szolgáltatás igénybevétele (kapcsolatfelvétel, időpontegyeztetés, Megrendelés) során az Adatkezelési tájékoztató aktív elfogadása, azaz a jelölőnégyzet kipipálása kifejezett hozzájárulásnak minősül.

2.3. A Szolgáltatás díja

A Szolgálatás díja forintban (HUF pénznemben) fizetendő bruttó ár, amely a Szolgáltató által kerül meghatározásra. A Szolgáltató által kínált szolgáltatások ára https://eventagency.hu oldalon érhető el. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a vállalkozás ÁFA köteles, így az általa kiállított számla ÁFA-t is tartalmaz.

A Honlapon igénybe vett szolgáltatás árának változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy mindig az aktuálisan érvényes ár az irányadó, az esetleges módosítás csak a Szolgáltató honlapján való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt szolgáltatás árát nem befolyásolja, így az átutalással történő kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő (díjbekérő/végszámla) kiküldése és a szolgáltatás igénybevétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni.

A fizetési mód banki utalással, kártyával vagy készpénzben lehetséges.

Esküvői szolgáltatás vagy rendezvények szervezése esetén a szolgáltatás díja, a fizetési mód és a fizetési határidő minden esetben részletesen az egyedi szerződésben kerül meghatározásra.

2.4. Felelősség

Felhasználó a Weboldalt kizárólag saját felelősségére és kockázatára használja, és tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, tudomásul veszi és elfogadja, hogy jogellenes tevékenysége esetében a Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Weboldal használata során köteles a nemzeti jogszabály rendelkezéseit is figyelembe venni. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának jogi szabályozása szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli felelősség.

Amennyiben Felhasználó a Weboldalban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak az info@eventagency.hu  e-mail címen. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a bejelentést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése esetén bármikor kezdeményezheti a Felhasználó megrendelésének törlését az alábbi esetekben:

 • amennyiben a Felhasználóról bebizonyosodik, hogy más személy nevében igényli a szolgáltatást, fiktív megrendelést kezdeményez vagy hajt végre nem létező személyek nevében, bármilyen módon visszaél mások adataival;
 • bármely formában valótlan információkat vagy adatokat ad meg vagy terjeszt a Weboldalról, a Szolgáltatóról vagy annak társszervezeteiről, illetve egyébként ilyen magatartást folytat;
 • bármely egyéb módon a Szolgáltató, a közösség, a többi Felhasználó vagy a Weboldal működését, integritását, jó hírét, üzleti érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött Szerződés megszűnik, ha Szolgáltató – az ÁSZF rendelkezéseinek súlyos megsértése miatt, egyéb indokolt esetben vagy Felhasználó kezdeményezésére – törli a Felhasználót.

2.5. Szerzői jogok

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege, tartalma, technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek között valamennyi grafikát és egyéb elérhető anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket és megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából, vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével jogszerű és lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Felhasználó nem jogosult a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi név vagy védjegy bármilyen jellegű használatára, hasznosítására. Ezek kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehetségesek.

Amennyiben tehát a Felhasználó jogsértő magatartást tanúsít, úgy a Szolgáltató jogosult – a Felhasználó előzetes értesítését követően – a szükséges jogi lépéseket megtenni és a Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéből kizárni, mellyel összefüggésben a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli.

 1. A WEBOLDALON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

3.1. Érdeklődés a Szolgáltatás iránt online felületen (Űrlapon)

A Weboldal tartalmának nagy része elérhető minden Felhasználó számára, regisztrálni nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételekor személyes adatok megadása, a hatályban lévő ÁSZF elfogadása és az Adatkezelési Tájékoztató megismerése és aktív elfogadása (jelölőnégyzet) szükséges.

3.1.1 Érdeklődés a Szolgáltatás iránt Űrlapon keresztül, itt: https://eventagency.hu/kapcsolat/

 • Leendő Felhasználó érdeklődik a Szolgáltató szolgáltatása iránt, úgy a „Kapcsolat” ikonra kattintva tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval a szükséges adatok megadásával.
 • A kapcsolatfelvételi űrlapnál az alábbi adatokat adja meg a Felhasználó:
 • Vezetéknév (kötelezően megadandó); Keresztnév (kötelezően megadandó); E-mailcím; Telefonszám (a kapcsolattartást megkönnyíti).
 • A Felhasználó a „Visszahívást kérek” gomb megnyomásával automatikus válaszüzenetet kap arról, hogy a Szolgáltató hamarosan felveszi vele a kapcsolatot az általa megadott elérhetőségek egyikén.
 • Ezt követően a Felhasználó által megadott elérhetőségen a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot, ha igényli a Felhasználó, Szolgálató egyedi árajánlatot ad e-mail útján. Egyedi árajánlat esetén az egyedileg megtárgyalt szerződésben foglalt azon rendelkezések, amelyek nem ellentétesek jelen ÁSZF-fel, az egyedi szerződés is a Szolgáltató és Felhasználó közti szerződés részét képezi. Ha a Felhasználó az árajánlatot elfogadja írásban létrejön a Szerződés. Az ajánlati kötöttség ideje az árajánlatban kerül rögzítésre.
 • Az árajánlat elfogadását követően a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és általában személyes találkozót követően egyedi szerződést köt.

3.1.2 Érdeklődés a Szolgáltatás iránt e-mailen keresztül

 • A Felhasználó a Szolgáltató e-mail címére (info@eventagency.hu címre) eljuttatja érdeklődését.
 • A Szolgáltató e-mail útján vagy a megadott telefonszámon felveszi a kapcsolatot, ha Felhasználó igényli írásos árajánlatot ad. A Felhasználó általi elfogadással az ajánlathoz a felek kötve vannak. Abban az esetben, ha Felhasználó nem az Űrlapon keresztül küldi el a megrendelését, úgy a visszaigazoló automatikus levélben Szolgáltató megküldi részére az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató hatályos szövegét, melynek visszaigazolásával Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató teljes tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Az árajánlat elfogadása után a Szolgálató és a Felhasználó egyedi szerződést köt.

3.2. Adatok megváltozásának bejelentése, naprakészen tartása

Felhasználónak a megrendelés elküldéséig lehetősége van az adatait megváltoztatni, illetve a megrendelt szolgáltatást módosítani. A megrendelést követően az adatbeviteli hibák, adatváltozások, illetve a megrendelt szolgáltatás megváltoztatását az info@eventagency.hu  e-mail címen kérheti haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hibás adatbevitelből vagy pontatlanul megadott adatokból, vagy késedelmesen közölt megváltozott adatok miatt az ebből eredő minden kár és költség őt terheli. Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

Felhasználó kizárólag saját adatait adhatja meg a megrendelés során Amennyiben Felhasználó harmadik személy adatait használja fel, az ebből eredő károkért kizárólag Felhasználót terheli felelősség. Lásd jelen ÁSZF 2.4 pont.

 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE

4.1. Szolgáltatás igénybevétele, kapcsolatfelvétel

Felhasználó a Weboldalon a szolgáltatások menüpont alatt főbb szolgáltatások közül választhat, mely szolgáltatások árai minden esetben egyedi kalkuláció szerint történik.

A Szolgáltatás részletei a Weboldalon megismerhetők. A „Visszahívást kérek gomb” megnyomásával és az adatok megadásával, valamint az ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató aktív kipipálásával (jelölőnégyzet) személyes vagy online találkozó kezdeményezhető.

Szolgáltatás kiválasztása > „Visszahívást kérek” > Űrlap kitöltése > Adatkezelés > Személyes vagy online találkozó kezdeményezése – > Kapcsolatfelvétel (személyes/online) > Személyes találkozó/Online

Tanácsadás

 • Felhasználó kiválasztja az adott szolgáltatást azzal, hogy az adott szolgáltatásra kattint és tájékozódik a szolgálatás részleteiről
 • A „Visszahívást kérek” gombra kattintva megjelenik az „Űrlap”
 • Az Űrlap kitöltése (a szükséges adatok megadásával) – Adatkezelés (Teljes név: Vezetéknév/Keresztnév/ E-mailcím/Telefonszám adatok (opcionális)
 • Adatvédelmi tájékoztató és ÁSZF megjelenítése és elfogadását követően megtörténik a kapcsolatfelvétel
 • A „Visszahívást kérek” gomb kizárólag akkor aktiválódik, ha a Felhasználó az ÁSZF-et megjelenítette és az Adatvédelmi Tájékoztatót aktív közreműködésével elfogadta. (jelölőnégyzet kipipálásával).
 • A Megrendelő adatai és az általa választott Szolgáltatás beérkezik a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató azt visszaigazolja legkésőbb 48 órán belül és felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval.
 • Online formában történő tanácsadásra a tanácsadás díjának – számla ellenében – előre utalással vehető igénybe. Ez esetben a Szolgáltató az online tanácsadásról számlát állít ki a Felhasználó által megadott adatokkal, mely tanácsadás a díj megfizetése után, írásos egyeztetést követően megtörténik.

A Felhasználó a „Visszahívást kérek” elküldése előtt módosíthatja az adatait. Amennyiben a megrendelést követően változik bármely adata, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a jelen ÁSZF 3.3 pontjában foglaltak szerint az info@eventagency.hu e-mail címre.

4.2. Időpontfoglalás tanácsadásra

Időpontfoglalásra a tanácsadási díjról kiállított számla megfizetését követően van lehetőség. Az időpontfoglalás űrlapon vagy az info@eventagency.hu   címen vagy telefonon keresztül történik. A foglalt időpontról megerősítő e-mail érkezik a foglalást követő 24 órán belül a Szolgáltatótól.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, mint természetes személy fogyasztót, hogy főszabály szerint a szerződés megkötésének napjától, vagyis a Megrendelés visszaigazolásától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog, illetve indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, azaz a megrendelt szolgáltatásától indokolás nélkül 14 napon belül elállhat vagy azt indokolás nélkül felmondhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján.

Abban az esetben, ha a Felhasználó kifejezett beleegyezésével a Szolgáltató a szolgáltatást (tanácsadást) a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével ennél az időpontnál korábban kezdte meg, vagyis a szolgáltatásra a fenti 14 napon belül foglalt időpontot és a tanácsadás megtörtént a szolgáltatás teljesítését követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti, azaz nem élhet a fogyasztókat megillető 14 napon belüli indokolás nélküli elállási, illetve felmondási jogával.

A Felhasználó, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy ezesetben a szolgálatás egészének teljesítését követően fenti elállási, felmondási jogát elveszíti a Korm.r. 29. § (1) bek. a) pontja alapján.

Kizárólag a Díj előre megfizetése (jóváírása) és Szolgáltató általi visszaigazolást (automatikus válaszlevél) követően van lehetőség időpontfoglalásra.

 • Űrlapon
 • E-mailen
 • Telefonon

Minden esetben a Szolgáltató e-mailen visszaigazolja a lefoglalt időpontot, tekintettel arra, hogy ezt az időpontot fixen a Felhasználó részére biztosítja, így más Felhasználó nem jogosult ezen idősávban a szolgáltatást igénybe venni.

4.3. Időpont lemondása

 • Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a megbeszélt időpontban személyesen, a megbeszélt online felületen vagy telefonon és a Szolgáltató sem éri el őt, ezesetben a tanácsadói díjat nem áll módjában a Szolgáltatónak visszafizetni.
 • A kiadott, visszaigazolt időpont 24 órán túl díjmentesen módosítható vagy lemondható. Ebben az esetben a 24 órán túli lemondás esetén a tanácsadói díj visszajár, visszautalással. Módosítás esetén nem történik pénzmozgás, a módosított időpontról újabb megerősítő e-mail érkezik a Szolgáltatótól 24 órán belül.
 • 24 órán belül az időpont nem módosítható; lemondás esetén pedig a tanácsadói díjat nem áll módjában a Szolgáltatás díját visszafizetni, mivel az időpont a szolgálatást igénybe vevő részére fenntartott idő. Újabb időpontkérés a tanácsadói díj utalása (lásd: Díj megfizetése) után lehetséges.
 • A Szolgáltató is jogosult az időpontot módosítani vagy lemondani 24 órán túl. 24 órán túli lemondás esetén a tanácsadói díj visszajár. Módosítás esetén nincs pénzmozgás.
 • 24 órán belül az időpontot a Szolgáltató nem jogosult módosítani, ilyen lemondás esetén a díj visszatérítésre kerül a Felhasználó részére legkésőbb a lemondástól számított 48 órán belül a Felhasználó által megadott bankszámlára.

A lemondások és az időpont módosítások kizárólag e-mail-ben érvényesek, az info@eventagency.hu  e-mail címen, mely lemondást a Szolgáltató visszaigazol és megerősít. Ezt követően van lehetőség újabb időpontot foglalni a Szolgáltatásra.

4.4. A Szolgáltatás fóruma

A személyes vagy online szolgáltatás helye a Szolgáltató és a Felhasználó írásbeli egyeztetése alapján az Időpontfoglalással egyidejűleg kerül véglegesítésre. Az egyeztetett időpontban és online platformon a Felhasználónak szükséges hívást/videóchatet kezdeményezni. Amennyiben a tanácsadás bármely okból megszakad a Szolgáltató telefonon nyújt tanácsadást az egyeztetett időpontban.

Amennyiben a Felhasználó az egyeztetett időpontban nem indít hívást, úgy a 4.4 pontban foglaltak alkalmazandók. Az időpontfoglalással egyidejűleg a Felhasználó az „Időpont lemondás” -ról tájékoztatást kap, melyet írásos visszaigazolással elfogadottnak kell tekinteni.

4.5. Megrendelés visszaigazolása

A Felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, legkésőbb 24 órán belül (ajánlati kötöttség ideje) és a tanácsadásról számlát küld vagy személyes találkozót egyeztetnek. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által megrendelt szolgáltatást vagy terméket és a számlázási adatokat. Amennyiben a Szolgáltató 24 órán belül nem fogadja el a Felhasználó ajánlatát, az ajánlat megszűnik, a szerződés nem jön létre. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha Szolgáltatótól késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg az általa elküldött megrendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

4.6. A szolgálatás és vagy termék(ek) díjának megfizetése

A Szolgáltató a kiválasztott Szolgáltatás (tanácsadás) díjáról vagy megrendelt termék(ek)ről számlát állít ki. Online tanácsadás esetén előre utalással történik a díj megfizetése, míg személyes találkozó esetén vagy ezt követő szerződéskötés esetén a szolgáltatás díját, a díj megfizetésének módját és határidejét részletesen Felek közötti megbízási szerződés tartalmazza. A számlán szereplő összeget a Felhasználó a Szolgáltató bankszámlájára határidőben köteles teljesíteni, utalással az alábbi számlaszámra:

Jogosult neve: DRM Hungary Kft

Számlavezető Bank: MBH Bank

Számlaszám:

A megrendelést vagy tanácsadási időpontot visszaigazoló e-mail, Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, és amely visszaigazolással magánszemély esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete hatálya alá tartozó érvényes és hatályos szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben a megrendelés ellenértéke Szolgáltató bankszámlájára nem teljes összegben érkezik meg öt (5) banki napon belül, Szolgáltató ennek tényéről – munkanapokon 10:00 – 17:00 óra között – telefonon és elektronikus úton értesíti a Felhasználót. Szolgáltató a szolgáltatást mindaddig jogosult visszatartani, amíg a szolgáltatás, termék ellenértéke maradéktalanul megérkezik. Amennyiben ezen időszakban következik be esetleges csökkenő árváltozás, úgy a Szolgáltatónak nem áll módjában a különbözetet visszatéríteni.

Részteljesítés esetén, amennyiben a Felhasználóval történt kapcsolatfelvételt követő 48 órán belül a fennálló teljesítési különbözet nem érkezik meg a Szolgáltató számlájára, Szolgáltató ajánlati kötöttsége, továbbá a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik. Ebben az esetben a szolgáltatás már megfizetett ellenértéke a Felhasználó által megadott bankszámlára 15 banki napon belül visszautalásra kerül.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a visszautalások teljesítésével felmerülő igazolt költségeit „egyéb adminisztratív szolgáltatás” jogcímen kiállított számla útján Felhasználóra hárítsa, mely jogosultságát a visszautalandó összegből levonással érvényesíti.

4.7. Számla kiállítása

A végszámla a Felhasználó által megadott adatokkal és címre kerül kiállításra a Szolgáltató által a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg, online tanácsadásnál előre utalással, míg szerződéskötés esetén minden esetben az egyedi szerződés rendelkezik a számla kiállításának határidejéről, a fizetés módjáról és határidejéről.

Az ÁFA tv. 175. §-ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó beleegyezik, hogy a Szolgáltató a teljesítést követően (tanácsadás) kizárólag elektronikus számlát állítson ki.

Az elektronikus számlát online számlázási szolgáltatást üzemeltető minősített szolgáltató készíti el a Szolgáltató megbízásából, melyet minden Felhasználónak az általa megadott és érvényesített e-mail címére továbbítunk. A számlakészítés során átadott adatokat a számlaszolgáltató harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig. Szolgáltató által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.

 1. ELÁLLÁSI JOG, FELMONDÁSI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLY, MINT FOGYASZTÓ ESETÉBEN

Az e pontban foglaltak kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, aki szolgáltatást igénybe vesz, terméket vásárol. (fogyasztó).

(1) Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, mint természetes személy fogyasztót, hogy a (2) bekezdésben szereplő határidőn belül, ha a Szolgáltató a teljesítést még nem kezdte meg indokolás nélküli elállási jog illeti meg a fogyasztót.

Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a fogyasztó kifejezett kérésére a vállalkozó 14 napon belül megkezdi, azaz a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára

szolgáltatott terméknek,

 1. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 2. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4) * Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

5.1. Elállási jog alóli kivételek

Abban az esetben, ha a Felhasználó kifejezett beleegyezésével (időpontfoglalás) a szolgáltatást előbb veszi igénybe, vagyis a szolgáltatás (tanácsadást) előbb történik meg, tehát a szolgáltatásra pl. a fenti 14 napon belül foglalt időpontot és a tanácsadás megtörténik, a szolgáltatás teljesítését követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti, azaz nem élhet a fogyasztókat megillető 14 napon belüli indokolás nélküli elállási, illetve felmondási jogával. A Felhasználó, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy ezesetben a szolgálatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti a Korm.r. 29. § (1) bek. a) pontja alapján.

5.2. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó (kizárólag magánszemély) elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató részére (postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján; nyilatkozatminta letölthető a mindenkor hatályos Kormányrendelet https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor 2. számú mellékletének kitöltésével és az info@eventagency.hu e-mail címre szükséges eljuttatni.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Postai úton történő jelzés alkalmával az elállási nyilatkozatot tartalmazó küldemény igazolható módon, ajánlott levélként való postára adásának dátumát, e-mail-ben történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mail üzenetben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Fogyasztó elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából Szolgáltatót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Szolgáltató ügyfélszolgálata felé írásban jelzett pénz-visszafizetési igény (túlfizetés, megrendelés törlése, téves összeg átutalása stb.) teljesítésének minimális ideje az igény beérkezését követő 15 banki nap.

 1. SZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉS

6.1 Kártérítési igény hibás teljesítés esetén

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben (ÁSZF és/vagy egyedileg megtárgyalt szerződés) vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. A szavatossági igényről a Szolgáltató jegyzőkönyvet köteles felvenni, melynek másolatát a fogyasztónak megküldi.

Szavatossági igények a fogyasztó részéről:

 • kijavítás
 • kicserélés
 • árleszállítás
 • vételár-visszatérítési igény (ún. elállás)

A kijavítást, kicserélést a Szolgáltató 15 napon belül elvégzi.

A Szolgáltató köteles megtéríteni a Felhasználónak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítését kimenti.

A hibás teljesítéssel a termékben vagy csomagolásban bekövetkezett károk megtérítését a Felhasználó akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény fogyasztói szerződés (természetes személy felhasználó) esetén a Felhasználó a szolgáltatás nyújtásától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Nem fogyasztói szerződés esetén Felhasználó a szolgáltatás nyújtásától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha kártérítési igénye elévült.

A Szolgáltató a kártérítés mértékét az adott szolgáltatás értékének erejéig korlátozza.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Panaszkezelés rendje

Szolgáltató célja, hogy a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Ettől eltérő teljesítés esetén a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait Felhasználó a Szolgáltató e-mail címén, az info@eventagency.hu címre terjesztheti elő.

Ha Szolgáltató a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Felhasználó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

Az írásbeli panaszt Szolgáltató annak beérkezését követően 30 napon belül köteles érdemben írásban megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót. Szolgáltató a panaszt elutasító álláspontját indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról írásban (e-mail vagy postai küldemény útján) tájékoztatja a Felhasználót. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Szolgáltató 3 (három) évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. A Szolgáltató a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján jár el.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Szolgáltató és Felhasználó törekednek arra, hogy esetleges vitás ügyeiket békés úton rendezzék.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

7.2.1. Fogyasztóvédelmi Hatóság

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu/

7.2.2. Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége, a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

7.2.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletszabályai az irányadóak.

7.2.4. Online vitarendezési platform

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot, így lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáit ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében (ide kattintva), ezt követően Fogyasztó a bejelentkezés után megnyíló felületen nyújthatja be panaszát az online honlapon keresztül.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 1. ZÁRÓ RENDEKEZÉSEK

8.1. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket – Felhasználóknak a Weboldal információs felületén történő előzetes tájékoztatása mellett – egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépés időpontját követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, Szolgáltató azokat a módosítást követően leadott rendelések vonatkozásában alkalmazza.

8.2. Érvényesség

Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése részben vagy egészben érvényét veszti, a rendelkezés érvénytelensége az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, a szerződés, illetve annak többi része változatlan tartalommal továbbra is kötelezően érvényben marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. március 01.

 1. számú melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta fogyasztó esetében

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja (megrendelés visszaigazolása): *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt: Budapest, 2024. ……………